czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Zajęcia dodatkowe realizowane w ferie 2018

 

Rodzaj zajęć

data

godz od

godz do

sala

opiekun

Łomża dawniej i dziś

2018-01-22

09:00

13:00

115

Wioleta Radomska

Siatkówka

2018-01-22

09:00

13:00

hala sportowa

Izabela Cywińska

Zajęcia plastyczne

2018-01-22

09:00

13:00

212

Justyna Czerwonko

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - chemia

2018-01-23

09:00

13:00

215

Bożena Barwikowska

Warsztaty fotograficzne

2018-01-23

09:00

13:00

113

Magdalena Rakowska-Grochowska

Gry i zabawy językowe

2018-01-23

09:00

13:00

114

Iwona Kulka

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

2018-01-23

09:00

13:00

hala sportowa

Krzysztof Rychter

English can be fun - zajęcia z języka angielskiego

2018-01-23

09:00

11:00

116

Małgorzata Chodnicka

Zajęcia papieroplastyczne

2018-01-23

11:00

13:00

116

Małgorzata Chodnicka

Gry sportowe

2018-01-25

09:00

13:00

hala sportowa

Andrzej Rogiński

Być chrześcijaninem - warsztaty

2018-01-26

09:00

13:00

215

ks. Andrzej Popielski

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - historia

2018-01-29

09:00

13:00

315

Maria Zaremba

Z matematyką na wesoło - gry i zabawy

2018-01-30

09:00

13:00

111

Dorota Daniszewska

Przygotowanie do konkursu

2018-01-31

09:00

13:00

211

Wanda Pezda

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

2018-02-01

09:00

13:00

112

Elżbieta Marszał

Koło humanistyczne

2018-02-01

09:00

13:00

212

Małgorzata Nasiadko

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

2018-02-02

09:00

13:00

konferencyjna

Joanna Kozioł

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - fizyka

2018-02-02

09:00

13:00

114

Tomasz Brokowski

Teatr

2018-02-02

09:00

13:00

biblioteka

Beata Sobolewska

Jak być bezpiecznym w sieci 2018-01-30 09:00 13:00 213 Ewa Szymańska

 

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
wt, 16 stycznia 2018 11:40
Data ostatniej edycji: pon, 22 stycznia 2018 08:41:56

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 w Publicznym Gimnazjum nr 9

 

L.p.

Data

Uwagi

1.

22.12.2017 r.

2.

18.04.2018 r.

Egzamin gimnazjalny

3.

19.04.2018 r.

Egzamin gimnazjalny

4.

20.04.2018 r.

Egzamin gimnazjalny

5.

30.04.2018 r.

6.

02.05.2018 r.

7.

04.05.2018 r.

8.

01.06.2018 r.

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
wt, 14 listopada 2017 10:43
Data ostatniej edycji: wt, 14 listopada 2017 10:48:38

Informacja o zebraniach klasowych

W dniu 19.01.2018r. odbędą się zebrania rodziców klas II-III oraz konsultacje nauczycieli przedmiotów.

 

16.00 - 17.30 - zebrania klasowe oraz konsultacje dla rodziców

 

Przydział sal:

2A - Maria Zaremba - sala 315

2B - Małgorzata Nasiadko - sala 212

2C - Dorota Daniszewska - sala 111

2D - Iwona Kulka - sala 113

3A - Wanda Pezda - sala 211

3B - Wioleta Radomska - sala 115

3C - Bożena Barwikowska - sala 215

3D - Elżbieta Marszał - sala 112

3E - Beata Sobolewska - sala 114

Publiczne Gimnazjum nr 9
wt, 12 września 2017 10:44
Data ostatniej edycji: wt, 16 stycznia 2018 08:56:57

INFORMACJE O UBEZBIECZENIU UCZNIÓW

Naszych uczniów ubezpiecza firma COMPENSA poprzez biuro:

 

CENTRUM UBEZPIECZEŃ EXPERT
UL. KSIĘŻNEJ ANNY 6D
18-400 ŁOMŻA
CZYNNE od pn-pt 8:00- 18:00

 

Ogólne warunki ubezpieczenia, zakres oraz inne potrzebne dokumenty znajdą państwo w załącznikach poniżej:

Publiczne Gimnazjum nr 9
pt, 16 września 2016 14:37
Data ostatniej edycji: pon, 19 września 2016 12:53:23

Procedura wydawania duplikatów dokumentów

Aby otrzymać duplikat dokumentu (legitymacja / świadectwo) należy przedłożyć podanie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na konto Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.

Opłata skarbowa wynosi:

 

- duplikat legitymacji - 9 zł

- duplikat świadectwa - 26 zł

 

Termin  wykonania  duplikatu świadectwa wynosi do 14  dni.  Jeżeli  przedłożony  wniosek  zawiera  wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole. Przy odbiorze duplikatu świadectwa należy okazać dowód tożsamości.

 

Więcej informacji i wzór podania w załączniku.

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 13 września 2017 08:47
Data ostatniej edycji: śr, 13 września 2017 09:18:16

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

W roku szkolnym 2017/2018 funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Publicznym Gimnazjum nr 9 pełni Pani Wioleta Radomska – nauczyciel geografii.

Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać i respektować prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.

 

Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:

- prawa do bezpiecznej nauki,

- prawa do życia bez przemocy i poniżania,

- prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,

- prawa do rzetelnej informacji.

 

DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

- kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,- gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,

- uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,

- stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji prawach dziecka,

- wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,

- upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,

 

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:

- znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,

- przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,

- udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,

- udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

- wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,

- wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,

- informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

- kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych na poziomie UCZEŃ - UCZEŃ:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

- skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

-  ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych na poziomie NAUCZYCIEL - UCZEŃ:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami,

- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku

-  trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Z pełnym brzmieniem Statutu możesz zapoznać się na stronie internetowej naszego gimnazjum.

 

***********************************************


 

Publiczne Gimnazjum nr 9
nie, 02 grudnia 2012 22:35
Data ostatniej edycji: cz, 04 stycznia 2018 10:02:35

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0