Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 23 maja 2024 napisz DONOS@

Bezpieczna szkoła

Prosimy rodziców o zapoznanie się z treścią artykułu

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne. W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

Skrzynka znajduje się na korytarzu drugiego piętra naszej szkoły.

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ - stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z  ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz  ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 20 maja 2019 09:54
Data ostatniej edycji: cz, 06 czerwca 2019 13:58:53

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjanych na rok 2019/2020

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 11 lutego 2019 08:51
Data ostatniej edycji: pon, 11 lutego 2019 08:53:04

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów gimnazjum do klas I publicznych

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 04 lutego 2019 09:51
Data ostatniej edycji: pon, 04 lutego 2019 10:01:57

Plan lekcji w roku 2018/2019

semestr II - zmiany od 15.05.2019

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 03 września 2018 10:43
Data ostatniej edycji: cz, 16 maja 2019 13:02:58

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Gimnazjum nr 9

 

L.p.

Data

Uwagi

1.

02.11.2018 r.

2.

21.12.2018 r.

3.

10.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny

4.

11.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny

5.

12.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny

6.

29.04.2019 r.

7.

30.04.2019 r.

8.

02.05.2019 r.

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
wt, 14 listopada 2017 10:43
Data ostatniej edycji: pon, 29 października 2018 14:58:12

Informacja o zebraniach klasowych

W dniu 16.01.2019r. odbędą się zebrania rodziców klas III oraz konsultacje nauczycieli przedmiotów.

16.00 - prelekcja dla rodziców (aula - 3 piętro)

16.30 - 18.00 - zebrania klasowe oraz konsultacje dla rodziców

 

Przydział sal:

3A - Magdalena Rakowska-Grochowska - 113

3B - Małgorzata Chodnicka - 115

3C - Ewa Szymańska - 111

3D - Wanda Pezda - 112

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
wt, 12 września 2017 10:44
Data ostatniej edycji: pon, 14 stycznia 2019 09:26:21

INFORMACJE O UBEZBIECZENIU UCZNIÓW

Naszych uczniów ubezpiecza firma COMPENSA poprzez biuro:

 

CENTRUM UBEZPIECZEŃ EXPERT
UL. KSIĘŻNEJ ANNY 6D
18-400 ŁOMŻA
CZYNNE od pn-pt 8:00- 18:00

 

Ogólne warunki ubezpieczenia, zakres oraz inne potrzebne dokumenty znajdą państwo w załącznikach poniżej:

Publiczne Gimnazjum nr 9
pt, 16 września 2016 14:37
Data ostatniej edycji: pon, 19 września 2016 12:53:23

Procedura wydawania duplikatów dokumentów

Aby otrzymać duplikat dokumentu (legitymacja / świadectwo) należy przedłożyć podanie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na konto Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.

Opłata skarbowa wynosi:

 

- duplikat legitymacji - 9 zł

- duplikat świadectwa - 26 zł

 

Termin  wykonania  duplikatu świadectwa wynosi do 14  dni.  Jeżeli  przedłożony  wniosek  zawiera  wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole. Przy odbiorze duplikatu świadectwa należy okazać dowód tożsamości.

 

Więcej informacji i wzór podania w załączniku.

Załączniki

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 13 września 2017 08:47
Data ostatniej edycji: śr, 13 września 2017 09:18:16

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

W roku szkolnym 2017/2018 funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Publicznym Gimnazjum nr 9 pełni Pani Wioleta Radomska – nauczyciel geografii.

Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać i respektować prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.

 

Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:

- prawa do bezpiecznej nauki,

- prawa do życia bez przemocy i poniżania,

- prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,

- prawa do rzetelnej informacji.

 

DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

- kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,- gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,

- uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,

- stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji prawach dziecka,

- wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,

- upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,

 

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:

- znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,

- przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,

- udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,

- udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

- wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,

- wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,

- informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

- kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych na poziomie UCZEŃ - UCZEŃ:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

- skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

-  ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych na poziomie NAUCZYCIEL - UCZEŃ:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami,

- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku

-  trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Z pełnym brzmieniem Statutu możesz zapoznać się na stronie internetowej naszego gimnazjum.

 

***********************************************


 

Publiczne Gimnazjum nr 9
nie, 02 grudnia 2012 22:35
Data ostatniej edycji: cz, 04 stycznia 2018 10:02:35

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę