Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 23 maja 2024 napisz DONOS@

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności :
- z niepełnosprawności,
- z niedostosowania społecznego,
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
- ze szczególnych uzdolnień,
- ze specyficznych trudności w uczeniu się,
- z zaburzeń komunikacji językowej,
- z choroby przewlekłej,
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:
uczniom:
• zajęć rozwijających uzdolnienia ( liczba uczestników wynosi do 8 uczniów ),
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ( liczba uczestników wynosi do 8 uczniów ),
• zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym – terapia pedagogiczna (liczba uczestników wynosi do 5 uczniów ),
• zajęć rewalidacyjnych;
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
• porad i konsultacji.
rodzicom uczniów i nauczycielom:
• porad i konsultacji ;
• warsztatów i szkoleń.

3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dobrowolna i bezpłatna.Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490) .
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491) .
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
( Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 532 ).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 957 ).


 

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 14 stycznia 2015 12:25
Data ostatniej edycji: śr, 14 stycznia 2015 12:40:43

DORADCA ZAWODOWY DLA CIEBIE I TWOICH RODZICÓW

Udzielam pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego
Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać – pomyśl: w jakich dziedzinach jesteś dobry, co Cię interesuje, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości. Masz problemy, pytania – przyjdź.

GODZINY PRACY:
Środa: 10.55 – 13.25

Kontakt telefoniczny: 86 2165931 lub osobisty gabinet doradcy zawodowego II piętro

Cele i zadania:
Przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania przyszłości zawodowej
1.    Przygotowanie uczniów do planowania swojej kariery, poznania własnych zainteresowań i predyspozycji.
2.    Kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron .
3.    Zapoznanie i podniesienie poziomu edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach  i rynku pracy.
4.    Kształtowanie umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji   z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem.
5.    Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze szkoły i w trakcie poszukiwania pracy.
6.    Przygotowanie uczniów do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy.
7.    Przygotowanie uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.

Ciekawe filmy
•    MÓJ WYBÓR
•    SZKOLA ZAWODOWA TO SZKOŁA NIEZAWODNA
•    WYBIERAM RZEMIOSŁO
•    PROMOCJA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO - film dla uczniów i rodziców

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 12 lutego 2014 21:20
Data ostatniej edycji: cz, 04 stycznia 2018 10:11:54

ZADANIA I PRACA PEDAGOGA W SZKOLE

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.


I. Zadania ogólnowychowawcze:
1.Kontrola obowiązku szkolnego uczniów.
2.Współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
2.Poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


II.  Profilaktyka  wychowawcza:
1.Diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych.
2.Prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych zagadnień profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.


III. Indywidualna opieka pedagogiczna:
1.Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.
2.Pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, 3.Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach.


IV. Pomoc materialna:
1. Współpraca z MOPS i GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; organizowanie pomocy doraźnej w sytuacjach szczególnie trudnych.
2.Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz instytucjami powołanymi do pomocy rodzinie.

Drodzy uczniowie, warto wiedzieć, że …
Na bezpieczeństwo w szkole i klasie mają wpływ wszyscy jej członkowie. Ty,  w takim samym stopniu, jak twoi koledzy   i nauczyciele przyczyniasz się  do atmosfery placówki, w której się uczysz. Od twoich reakcji na pewne wydarzenia zależeć będzie poczucie bezpieczeństwa twoje i innych uczniów. Aby skuteczniej przyczyniać się  do budowania przyjaznej atmosfery    w miejscu, w którym spędzasz większość czasu, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami :
1. Dbaj o swoją sprawność fizyczną i psychiczną.
2. Pamiętaj - agresja budzi agresję.
3. Jeśli przynosisz do szkoły cenne przedmioty nie obnoś się z nimi przed kolegami.
4. Unikaj konfliktów z innymi uczniami.
5. Jeśli padłeś ofiarą przemocy na terenie szkoły, bądź ze strony jednego z jej uczniów powiadom o tym odpowiednie osoby.
6. Unikaj samotnych powrotów ze szkoły, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku.
7. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
8. Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa na terenie szkoły, bądź przestępstwa, którego dopuścił się uczeń szkoły, natychmiast powiadom o tym odpowiednią osobę.

Zdarza się, że w naszym otoczeniu są ludzie, którzy Ci dokuczają, lub sprawiają przykrość. Nie pozwól im na to ! W naszej szkole masz prawo czuć się bezpiecznie. Nigdy nie jesteś sam ! Są osoby, które zawsze są do Twojej dyspozycji :
- pedagog szkolny : p. Anna Pawelec, p. Ewa Szymańska
- wychowawcy,
- nauczyciele.

Pomoc znajdziesz również :
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 ( połączenie bezpłatne ),
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0 800 12 12 12
- www.podlaska.policja.gov.pl,
- www. sieciaki.pl
- www.helpline.org.pl

Publiczne Gimnazjum nr 9
so, 18 stycznia 2014 16:15
Data ostatniej edycji: wt, 24 lutego 2015 12:44:27

MASZ PROBLEM? ZADZWOŃ!

 

Informujemy, że od stycznia 2009 roku został uruchomiony ogólnopolski, bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 0-800-12-12-12.

Inne przydatne numery telefonów:

 

116-111 - bezpłatny, ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji "Dzieci Niczyje"

 

086-216-98-20  - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

 

086-473-54-98  - Biuro Porad Obywatelskich w Łomży

 

086-216-42-60  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

 

Szanowni Rodzice

Ogólnopolskie statystyki pokazują, że 52 procent polskich internautów w wieku od 12 do 17 lat zetknęło się w internecie z przemocą werbalną. Kolejnych 47 procent doświadczyło wulgarnego wyzywania, a 21 procent poniżania, ośmieszania lub upokarzania. W przypadku 16 procent internautów w tej grupie wiekowej mamy do czynienia z przykładami bicia, szantażowania lub straszenia. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby zabezpieczyć nasze dzieci przed takimi sytuacjami.

 

W związku z powyższym podajemy Państwu przydatne strony internetowe, które pomogą nam wspólnie zmierzyć się z tymi problemami:

 

- www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl,

- www.dzieckowsieci.pl,

- www.sieciaki.pl,

- www.przedszkolakisieciaki.pl,

- www.helpline.org.pl,

- www.dbi.pl,

- www.safeinternet.pl.

 

Zapraszamy do korzystania z podanych i innych stron internetowych.

 

Wicedyrektor Szkoły

Mgr Anna Pawelec

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 26 listopada 2009 20:03
Data ostatniej edycji: wt, 24 lutego 2015 12:44:50

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę