czwartek, 26 kwietnia 2018 napisz DONOS@

SZKOLNY KONKURS - MISTRZ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Regulamin Szkolnego Konkursu
„Mistrz  Przedmiotów Przyrodniczych”


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich  Publicznego Gimnazjum Nr 9  im. Rodziny Lutosławskich w Łomży .
2. W konkursie może wziąć udział uczeń, który za pierwsze półrocze roku szkolnego uzyskał z przedmiotów objętych konkursem ( fizyka, chemia, biologia, geografia) średnią ocen minimum 3,75.
3. Konkurs zostanie  przeprowadzony  w czerwcu .
4. Zestaw konkursowy będzie zawierał 24 zadania (po 6 zadań z każdego przedmiotu przyrodniczego). Każde  zadanie będzie punktowane .
5. Przy ustalaniu wyniku będzie brana pod uwagę ocena uzyskana przez ucznia z każdego przedmiotu objętego konkursem na pierwsze półrocze, według  następujących zasad: celujący – 6 punktów, bardzo dobry – 5 punktów, dobry – 4 punkty, dostateczny – 3 punkty. Maksymalnie za oceny uczeń może uzyskać 24 punkty.
6. O zajętym w konkursie miejscu zdecyduje suma punktów otrzymanych za rozwiązane zadania i za oceny z przedmiotów.
7. Nagrody (będą wręczane na koniec roku szkolnego, informacja o laureatach będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły):
      a) dla wszystkich uczestników:
          - dyplomy uczestnictwa w konkursie
      b) dla uczniów, którzy zajmą 1 miejsce  - nagrody rzeczowe.
8. Zadania konkursowe opracują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
9. Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiadają  nauczyciele zespołu przyrodniczego.
10. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Załączniki


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0